Hayashi LA-HLF100

雷射光源裝置

Accurate, Affective, Automation

機械視覺百分百的精確度 與24小時自動化方案

Accurate, Affective, Automation

提供快速、精準、低成本影像光學系統設計解決方案
acA640-90gm

acA640-90gm

Basler Camera 1/3吋 30萬畫素
acA640-120gm

acA640-120gm

Basler Camera 1/4吋 30萬畫素
acA640-300gm

acA640-300gm

Basler Camera 1/4吋 30萬畫素
acA645-100gm

acA645-100gm

Basler Camera 1/2吋 30萬畫素
acA750-30gm

acA750-30gm

Basler Camera 1/3吋 40萬畫素
acA780-75gm

acA780-75gm

Basler Camera 1/2吋 45萬畫素
acA800-200gm

acA800-200gm

Basler Camera 1/3.6吋 48萬畫素
acA1280-60gm

acA1280-60gm

Basler Camera 1/1.8吋 130萬畫素
acA1300-22gm

acA1300-22gm

Basler Camera 1/3吋 130萬畫素
acA1300-30gm

acA1300-30gm

Basler Camera 1/3吋 130萬畫素
acA1300-60gm

acA1300-60gm

Basler Camera 1/1.8吋 130萬畫素
acA1300-75gm

acA1300-75gm

Basler Camera 1/2吋 130萬畫素