Home > 知識分享 >Spacecom CCTV Lens>機器視覺工業鏡頭選用表

Spacecom CCTV Lens 機器視覺工業鏡頭選用表Spacecom CCTV Lens 5百萬畫素高解析CCTV鏡頭 (日製鏡頭)


焦距
耐震型型號
標準型型號
經濟型型號 (高性價比)
8 mm
JHF8M-MPAV (2/3")
JHF8M-5MP (2/3")
JHF8M-MP (2/3")
12 mm
JHF12M-MPAV (2/3")
JHF12M-5MP (2/3")
JHF12M-MP (2/3")
16 mm
JHF16M-MPAV (2/3")
JHF16M-5MP (2/3")
JHF16M-MP (2/3")
25 mm
JHF25M-MPAV (2/3")
JHF25M-5MP (2/3")
JHF25M-MP (2/3")
35 mm
JHF35M-MPAV (2/3")
JHF35M-5MP (2/3")
JHF35M-MP (2/3")

Spacecom CCTV Lens 3百萬畫素高解析CCTV鏡頭 (日製鏡頭)


焦距
型號
8 mm
VHF8MK (1")
12.5 mm
VHF12.5MK (1")
16 mm
VHF16MK (1")
25 mm
VHF25MK (1")
35 mm
VHF35MK (1")
50 mm
VHF50MK (1")
75 mm
VHF75MK (1")

Spacecom CCTV Lens 大光圈百萬畫素高解析CCTV鏡頭 (日製鏡頭)

焦距
型號
17 mm
JF17095M (2/3")
25 mm
VF25095M (1")
50 mm
VF50095M (1")

Spacecom CCTV Lens 百萬畫素高解析CCTV鏡頭 (日製鏡頭)

焦距
型號
6 mm
HHF6M (1/2")
16 mm
EHF16M (1/1.8")
25 mm
JHF25M (2/3")
35 mm
JHF35M (2/3")
50 mm
JHF50M (2/3")

Spacecom CCTV Lens 3CCD 百萬畫素高解析CCTV鏡頭 (日製鏡頭)


焦距
型號
4 mm
Cassiopeia 4 (1/2")
6 mm
Cassiopeia 6 (1/2")
12 mm
Cassiopeia 12 (1/2")
25 mm
Cassiopeia 25 (1/2")
50 mm
Cassiopeia 50 (1/2")

Spacecom CCTV Lens 相容1吋攝影機 30萬畫素機器視覺CCTV鏡頭 (日製鏡頭)

焦距
型號
25 mm
VF25M-2 (1")
50 mm
VF50M (1")
75 mm
VF75M (1")

Spacecom CCTV Lens 相容2/3吋攝影機 30萬畫素機器視覺CCTV鏡頭 (日製鏡頭)

焦距
型號
7.5 mm
JF7.5M-2 (2/3")
8 mm
JF8M-2 (2/3")
16 mm
JF16M-2 (2/3")

Spacecom CCTV Lens 相容1/2吋攝影機 30萬畫素機器視覺CCTV鏡頭 (日製鏡頭)

焦距
型號
3.5 mm
HF3.5M-2 (1/2")
6 mm
HF6M-2 (1/2")
12 mm
HF12M-2 (1/2")
35 mm
HF35M (1/2")

Spacecom CCTV Lens 相容1/2 ~ 1吋攝影機 30萬畫素機器視覺CCTV變焦鏡頭 (日製鏡頭)

焦距
型號
型號
8 ~ 48 mm
HZ848M (1/2")
HZ848M mold (1/2")
11.5 ~ 69 mm
JZ1169M (2/3")
JZ1169M mold (2/3")
16 ~ 100 mm
VZ16100M (1")